Et godt sted at være

Syvstjerneskolen ligger i dejlige omgivelser, som inddrages i en varieret skoledag. Vi har trygge elever, som trives med hinanden og med de voksne omkring dem.

Vi plejer at sige, at vi går på tre ben. Dvs. at alle skal lære så meget, de kan rent fagligt, og alle skal udvikle sig personligt og socialt.

Når man trives, bliver det nemmere at lære - og når man udfordres på en god og anerkendende måde, trives man bedre.

Valgsholdets reklamefilm om at være elev på Syvstjerneskolen

Antimobbestrategi for Syvstjerneskolen

Syvstjerneskolen lægger vægt på at skabe et udbytterigt og trygt læringsmiljø, hvor trivsel og det sociale miljø har høj prioritet.

Vi accepterer ikke mobning, og der arbejdes aktivt på at skabe et miljø på skolen, der forebygger mobning og minimerer antallet af elever, der udsættes for mobning eller andre krænkelser.

Læs mere om vores anti-mobbe-strategi her

Trivsel

Et godt sted at være/trivsel

På Syvstjerneskolen er der stort fokus på såvel den individuelle som den fælles trivsel i klasserne og på skolen som helhed. På skolen vil vi gerne se hverdagen og møde eleverne ud fra en positiv og anerkendende tilgang.

Udgangspunktet for arbejdet med trivsel er trivselsreglerne eller – værdierne "De Syv Stjerner":

*Vi viser respekt for andre mennesker *Vi lader andres ting være i fred *Vi interesserer os for andre og hjælper hinanden *Vi tager hensyn til andre og deltager i fællesskabet *Vi passer på skolens ting *Vi taler pænt til hinanden *Vi opfører os ordentlig på skolens område

I klasserne arbejdes der med trivsel som en del af læringen, ligesom der også arbejdes med deciderede trivselsprojekter. Det kan fx være "2 stjerner og 1 ønske stjerne", hvor eleverne vurderer sig selv, hinanden og klassen ud fra, hvad de er gode til (2 stjerner) , og dernæst hvad de kan gøre endnu bedre (1 ønskestjerne). Resultaterne drøftes i klassen samme med klasselæreren, og der sættes herefter nye mål for eleverne og klassen.

Andre arbejder med elevens eller klassens temperatur, hvor man efter en vurdering af den aktuelle situation taler om resultatet og aftaler nye mål for og med eleven og klassen.

Skolen har også personale, der arbejder med AKT (adfærd, kontakt og trivsel) i et inkluderende perspektiv, og det sker i en særlig indsats ift. Elever eller klasser, dér hvor det måtte behøves. Arbejdet foregår typisk i et samarbejde med eleven/eleverne, klassens lærere og nogle gange i et samarbejde med forældrene.

Skolen skal hvert år i 1. kvartal gennemføre den Nationale Trivselsmåling. I trivselsmålingen skal 0.-3. klasse svare på 20 på forhånd fastlagte spørgsmål og 4.-9. klasse skal svare på 40 på forhånd fastlagte spørgsmål. Sidenhen bruges resultaterne ind i et fremadrettet oplæg og proces sammen med klassen.

Lærerne følger op på trivselsmålingen og laver en handleplan samme med klassen. Desuden formudles trivselsmålingen og – tiltag i klassen til forældrene via Skoleintra eller på forældremøder.

Syvstjerneskolen har en rigtig fin score. Eleverne i indskolingen er generelt glade for skolen, de voksne og de klasser, som de går i, og oplever, at lærerne er gode til at hjælpe dem.

Eleverne på mellemtrin og udskoling er generelt glade for skolen, lærerne og deres klasse. Eleverne oplever, at lærerne støtter og hjælper dem godt, ligesom de giver udtryk for, at de klarer sig fagligt godt i skolen.

I FFO er personlig og social trivsel, livsglæde, mestring, selvværd og –tillid et vigtigt omdrejningspunkt i det pædagogiske arbejde. Det kommer til udtryk ved, at alle aktiviteter og samvær i FFO tilrettelægges og udføres med et lærings- og trivselsmæssigt sigte.

Syvstjerneskolen ligger godt indenfor de af ministeriet besluttede indikatorer, der opgøres på en skala fra 1-5, hvor 1 er ringest trivsel og 5 er bedst trivsel. Kategorierne er: K1) social trivsel - score på 4,2 ud af 5, K2) faglig trivsel – skolen har en score på 3,9 ud af 5, K3)støtte og inspiration – skolen har en score på 3,3 ud af 5 og K4) ro og orden score på 3,9 ud af 5.

Skolen vil fremadrettet have fokus på at skabe en endnu bedre trivsel inden for områderne med det sociale, faglige, støtte og inspiration og ved ro og orden, også selvom skolen nogle steder procentvis scorer højere end landsresultaterne.

Kontaktforældre

Hvem kan være kontaktforældre?

Det kan alle!

Kontaktforældregruppen vælges årligt ved forældremødet og er de enkelte klassers uformelle talerør til skolebestyrelsen. Typisk vælges 2-4 kontaktforældre per klasse for en toårig periode, og for at sikre kontinuitet anbefaler vi flydende udskiftning af kontaktforældrene.

Dialog med Skolebestyrelsen

Information om Skolebestyrelsens arbejde vil løbende fremgå på hjemmesiden www.syvstjerneskolen.dk samt via forældreintra.Kontaktforældrene er skolebestyrelsens bagland, og det er vigtigt, at kontaktforældrene henvender sig til skolebestyrelsen med generelle problemstillinger. Andre henvendelser er også velkomne så som spørgsmål, kommentarer eller idéer. Samarbejdet går begge veje, og skolebestyrelsen vil henvende sig til kontaktforældrene om aktuelle temaer.Kontaktforældrene har ikke den formelle magt men kan have stor indflydelse på klassens hverdag ved at sikre et godt socialt miljø i klassen, der afspejler respekt, ansvar og engagement.

Se mere i kontaktforældrebrochuren

 

Bevægelse

Udover idrætstimerne er der bevægelse og motion på følgende måde:

Indskoling: Der er 30 minutters bevægelse fra kl. 9.30-10.00 mandag til og med torsdag.

Mellemtrin: Bevægelse indgår i undervisningen i alle fag.

Udskoling: Bevægelsesbånd varetages oftest af en af klassens sædvanlige lærere og afvikles på hensigtsmæssige tidspunkter.

I den daglige, varierede undervisning indgår også øvelser og faglige indslag med bevægelse i. Det kan fx være brain-breakers, cooperative learning opgaver, matematikstafet, walk-and-talk.

Frikvarterer

I frikvartererne er der mulighed for at lege udendørs på skolens areal, dvs. i gården, på legestativet, på sportspladsen osv.

De ældste kan også blive indendørs og være sammen eller sætte sig et roligt sted og slappe af.

I vinterhalvåret er festsalen/gymnastiksalen på Syvstjerneskolen åben for leg, og der er legeredskaber til rådighed.

I alle frikvarterer er der gårdvagter rundt omkring. På Syvstjerneskolen er de oftest iklædt en blå jakke, så de er nemme at se i mængden.

I snevejr må man bygge/hygge med sneen, men hvis man skal kaste med sne, foregår det særlige steder på skolen og under opsyn. Dage med sne kræver, at alle lærer at tage hensyn til hinanden.

Skolepatrulje

Syvstjerneskolens skolepatrulje er en velfungerende lille enhed, som sørger for at få store og små gennem morgenens trafik omkring skolen. Skolepatruljen består af 25 elever fra de tre 7.klasser, som alle har meldt sig frivilligt til at stå hver morgen og sørge for en sikker rute for alle fodgængerne.  Eleverne er fordelt i grupper af 2 og 3. Den lille gruppe står i det lille kryds ved Hejrebakken, og den større gruppe står oppe i det store kryds, hvor Skovløbervangen møder Kollekollevej. Eleverne står der, uanset vejr og vind, og sikrer, at de grundlæggende færdselsregler overholdes.

Trafikken omkring skolen er sommetider tung, og derfor er det en utrolig vigtig opgave at være skolepatrulje. Skolepatruljen skal naturligvis respekteres, da de kender de nødvendige færdselsregler, og derfor kan guide de gående trafikanter. Så pas godt på dem.

 

Elevråd

ELEVRÅDET

Hvem er medlem?

Syvstjerneskolens elevråd består af elever fra 3.-9. klasse.

Alle klasser har selv valgt én repræsentant og én suppleant, der deltager i elevrådets møder og har indflydelse på rådets beslutninger.

Årets arbejde og opgaver

Fra i år går elevrådet på nettet med egen side. Her formidler rådet informationer direkte til resten af skolens elever.

Det første projekt bliver at producere en stribe videoer, der skal minde alle om skolen bliver et rent og rart sted at opholde sig.

I kommunalt regi deltager repræsentanter fra skolens elevråd for at skaffe midler, som kan opfylde elevernes egne ønsker til forbedringer, der kan gøre hverdagen lidt sjovere eller mere behagelig. Der har været ønsket klatrevæg, fatboys, basketkurve for blot at nævne nogle stykker.

Traditioner

Når skoleåret starter mødes vi i gården ved flagstangen, hvor vi byder hinanden og det nye skoleår velkommen med en sang og lidt nyt om skolen. Et festlig start på året.

Før juleferien og ved skoleårets afslutning mødes vi i festsalen, hvor vi synger, uddeler præmier for konkurrencer, oplever klasser optræde m.m.

Fredag før efterårsferien afvikles Syvstjerneløbet i skoven. En dejlig dag for store og og små med fælles opvarmning og med uddeling af Jan Leths mindepokal til en elev, som har gjort noget særligt for kammeratskabet. Derefter går vi over i skoven, hvor der er ruter for enhver. Mange forældre deltager i løbet og nyder den gode stemning sammen med elever og personale.

Få dage før sommerferien afholdes dimission for 9. klasses eleverne. Her afsluttes de 10 år folkeskolen på en festlig og højtidelig måde  - og der deles eksamensbeviser ud.