Et godt sted at lære

Lærerne er dygtige til at sammensætte undervisningen, så den taler til elevernes forskellige måder at lære på, og målene kan nås. Samtidig har alle et skarpt blik for at fremme elevernes alsidige udvikling ved at skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst.

Varieret undervisning, åben skole og bevægelse er også vigtige dele af skoledagen.

Klasseledelse

Klasseledelse er det, en lærer foretager sig for at skabe faglig og social udvikling i en klasse. Det er lærerens opgave at skabe rum for, at eleverne trives både fagligt og socialt. Det betyder, at klasseledelse dækker over mange forskellige opgaver:

  • Organisere og udføre undervisning

  • Opbygge gode relationer mellem eleverne samt mellem lærer og elev

  • Støtte op om klasseregler

Der skelnes mellem forskellige typer klasseledelse: læringsledelse, relationsledelse og adfærdsledelse.

Læse mere her

Formål og mål i undervisningen

Lærerne fastsætter klare mål for, hvad eleverne skal kunne, når et undervisningsforløb slutter. Dette flytter fokus fra undervisning til læring og sætter elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Eleverne skal inddrages i læringsmål, evaluering og arbejdsmetoder - læs mere her

UVM - læs mere her

Alle elever skal have mulighed for at udfolde deres fulde potentiale gennem hele deres dannelses- og læringsproces. Både elevernes faglige, sociale og personlige kompetencer skal udvikles.

Se mere i Furesøs Fælles Læringssyn

Årsplaner

På Syvstjerneskolen udarbejder lærerne årsplaner for deres undervisning. Planerne for undervisningen kan ses et kvartal frem.

Årsplanen er et arbejdsredskab for lærerne, hvori de planlægger undervisningen i fagene for det kommende kvartal. Årsplanen skal afspejle lærernes læringsmål for faget.

Der udarbejdes årsplaner i alle fag, og de skrives  i Meebook.

Forældrne har adgang til årsplanerne i Meebook via eget Uni-login. Vejledning og hvordan man får uni-login fås på www.meebook.dk . Vælg login-in med Uni-login - og vælg glemt login, så bliver man guidet i at få oprettet sit uni-login.
 

Elevplaner

Elevplanen skal være en løbende fælles plan for lærere, pædagoger, elever og forældre til at følge den enkelte elevs mål og udvikling gennem skoleforløbet.
Elevplanen skal være digital. På Syvstjerneskolen skrives elevplanen i Meebook
Alle fag skal omtales, men ikke nødvendigvis på alle klassetrin (se skematisk oversigt)


Læs evt. mere om kravene til elevplanerne på: uvm.dk/elevplaner

Elever med særlige behov

Vi har fokus på elever med særlige behov både med hensyn til elever, der har brug for særlig støtte i et eller flere fag, elever med særlige forudsætninger, der skal udfordres fagligt,  og elever, der har udfordringer, der kræver særlig inklusionsindsats.

Lærerne understøttes på alle trin af kompetente resursepersoner, der giver sparring til, hvordan vi opnår høj læring og understøtter både elever med særlige behov og særligt dygtige elever.

Særlige tiltag:

Læseløft: Individuelt, intensivt og struktureret læseforløb, der tilbydes elever på 1. årgang, der har behov for fokuseret læseindsats.

TIIM.: Tidlig indsats i Matematik: Individuelt, intensivt og strukturet matematikforløb, der tilbydes elever i indskolingen, der har behov for fokuseret matematikindsats.

SUP: Supplerende undervisning tilbydes udvalgte elever på alle klassetrin, der har behov for særligt tilrettelagt faglig indsats, primært i dansk og matematik. Varigheden og intensiteten af SUP er altid tilpasset den enkelte elev og dennes behov og udfordringer.

Prøver og tests

En gang årligt afholdes skriftlige terminsprøver for 9. klasse. Prøverne afholdes i første uge efter juleferien og omfatter dansk retskrivning/læsning, dansk skriftlig fremstilling, matematik problemløsning og færdighedsregning, engelsk samt tysk/fransk.

8. klasse har ligeledes skriftlige terminsprøver i januar måned.

Formålet med terminsprøverne er, at eleverne kan afprøve de forhold, der udspiller sig, når de skriftlige prøver senere gennemføres. Terminsprøverne afvikles ud fra prøvecirkulærets bestemmelse for afviklingen af de skriftlige prøver.

Eleverne får tildelt opgaver, der er på niveau med opgaverne til den skriftlige afgangsprøve. Evalueringen foregår efterfølgende på det enkelte hold, og bedømmelsen gives i form af en terminskarakter.

De skriftlige afgangsprøver for 9. klasse ligger primo maj og de mundtlige som regel de tre første uger i juni.

Læs mere om Folkeskolens Afgangsprøver her

 

Karakterer og UPV

8. og 9. klasse får tre årlige standpunktskarakterer.

1. standpunktskarakter gives ultimo november og overføres til optagelse.dk pr. 1. december, hvor den indgår i UPV - uddannelsesparathedsvurderingen. Læs mere om UPV her og mere om de personlige og sociale forudsætninger, som indgår i UPV'en.

2. standpunktskarakter gives for 9. klasse ultimo januar - og overføres til optagelse.dk, hvor den bruges, når der skal sendes tilmeldinger til ungdomsuddannelse afsted medio marts.

2. standpunktskarakter for 8. klasse gives ultimo februar.

Sidste standpunktskarakter gives for 9. klasse lige før de skriftlige prøver og for 8. klasse medio juni.

Læs mere om kravene til standspunktskarakterer her.

Alle standpunktskarakterer udleveres på skrift af klasselæreren.

Karaktererne for afgangsprøverne udleveres på afgangsbeviset på dimissionsaftenen - og overføres til optagelse.dk ultimo juni måned.

 

Nationale test

De nationale test er et værktøj til den løbende evaluering i folkeskolen. Testene er et pædagogisk redskab til lærerne, og de kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af undervisningen.

Eleverne i folkeskolen skal igennem deres skoletid gennemføre 10 obligatoriske nationale test inden for forskellige fag. De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder og giver dermed lærerne et indblik i den enkelte elevs niveau.

På baggrund af testresultaterne kan lærerne målrette undervisningen til den enkelte elev, og i højere grad arbejde med undervisningsdifferentiering.

De nationale test er:

  1. it-baserede – eleverne besvarer testene på en computer.
  2. selvscorende – lærerne skal ikke selv rette testene, men får leveret resultaterne.
  3. adaptive – testene tilpasser sig den enkelte elevs niveau undervejs i testforløbet.

Valgfag

På baggrund af indkomne ønsker og forslag fra elever og lærere udbydes valgfag. Det kan der skræddersys f.eks. være science, astronomi, engelsk på højt niveau, kodning, foto ...

Der laves en tilmeldingsseddel, hvor eleverne ønsker to forskellige fag og får det ene.

Valgfag for skoleåret 2018/2019er:

Istid - Bornholm
Brætspil
Dans
Demokrati
Drama
IT & kreativitet
Konkurrenceidræt
Kunst & udtryk
Mad fra hele verden

Valgfag er obligatoriske for 7.-9. klasse, og eleven har det samme valgfag et helt år.
 

Åben skole

Der er på alle trin i skolen mange gode idéer til, hvordan skolen kan være åben og komme ud i samfundet, og samfundet ind i skolen. Det kan være på læringsrige ekskursioner til museer, skolelandbrug, uddannelsesinstitutioner, virksomheder eller ved samarbejde med idrætsforeninger, arbejdspladser, interesseorganisationer m.m.
Vi har mange samarbejdspartnere både i og uden for Furesø. Dem gør vi brug af for også på den måde at opnå en varieret skoledag og udfordre eleverne på mange måder.