Sådan arbejder vi med ...

Prøver og test

Alting kan ikke måles og vejes – og skal det heller ikke. Skolen har dog brug for indsigt i, hvordan eleverne klarer sig, i fagene og i særlige dele af fagene.

Evaluering i øvrigt

Test, prøver og karakterer er en summativ evaluering af elevens præstation. Her er det i første omgang slutresultatet, der er i fokus, dernæst ønsket om at konstatere progression og sætte relevant undervisning i gang.

Evaluering på Syvstjerneskolen skal dog i høj grad også være formativ. Dvs. evalueringen skal have et fremadrettet læringssigte, og evalueringen baserer sig på dialog og løbende feedback og feedforward mellem lærer og elev. Den fortsatte læring er målet.

 

Læs mere her om prøver og test i indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.

Skolepatruljen

Syvstjerneskolens skolepatrulje er en velfungerende lille enhed, som sørger for at få store og små gennem morgenens trafik omkring skolen. Skolepatruljen består af 25 elever fra de tre 7.klasser, som alle har meldt sig frivilligt til at stå hver morgen og sørge for en sikker rute for alle fodgængerne.  Eleverne er fordelt i grupper af 2 og 3. Den lille gruppe står i det lille kryds ved Hejrebakken, og den større gruppe står oppe i det store kryds, hvor Skovløbervangen møder Kollekollevej. Eleverne står der, uanset vejr og vind, og sikrer, at de grundlæggende færdselsregler overholdes.

Trafikken er tæt og ret heftig om morgenen. Det skaber nemt farlige situationer, især når det er regnvejr og mørkt, hvor oversigtsforholdene er dårlige. Det er derfor den allerbedste løsning, når så mange som muligt går eller cykler til skole – og så er det tilmed sundere.
For alle, der er bevæger sig i trafikken, er det vigtigt, at færdselsreglerne bliver overholdt, og at voksne er gode rollemodeller!

Læs mere her

 

Trivsel

På Syvstjerneskolen er der fokus på såvel den individuelle som den fælles trivsel i klasserne og på skolen som helhed. På skolen vil vi gerne se hverdagen og møde eleverne ud fra en positiv og anerkendende tilgang.

Udgangspunktet for arbejdet med trivsel er trivselsreglerne eller -værdierne ’De Syv Stjerner’:

* Vi viser respekt for andre mennesker
* Vi lader andres ting være i fred
* Vi interesserer os for andre og hjælper hinanden
* Vi tager hensyn til andre og deltager i fællesskabet
* Vi passer på skolens ting
* Vi taler pænt til hinanden
* Vi opfører os ordentligt på

 

Klasseledelse

Klasseledelse er det, en lærer foretager sig for at skabe faglig og social udvikling i en klasse. Det er lærerens opgave at skabe rum for, at eleverne trives både fagligt og socialt. Det betyder, at klasseledelse dækker over mange forskellige opgaver:

  • Organisere og udføre undervisning

  • Opbygge gode relationer mellem eleverne samt mellem lærer og elev

  • Støtte op om klasseregler

Der skelnes mellem forskellige typer klasseledelse: læringsledelse, relationsledelse og adfærdsledelse.

Læs mere her

Formål og mål i undervisningen

Undervisning er bestræbelser på at inspirere nogen til at lære noget bestemt. Enhver undervisning indeholder derfor lærerens intentioner om, hvad eleverne gerne skulle lære og have ud af den pågældende undervisning.

På Syvstjerneskolen formulerer vi mål for vores undervisningsforløb i årsplaner, som forældrene også har adgang til i Meebook. Derudover formulerer vi, når det giver mening, mål for den enkelte time. Disse mål kan i nogle tilfælde være de samme som i årsplanen. Andre gange er de konkretiseret og gjort mere specifikke. Timemålene synliggøres typisk ikke for forældre.

Læs mere her

Skolebestyrelsen

I skolebestyrelsen har vi fokus på flere områder udover de lovpligtige principper og tilsyn. Eksempelvis er en af de opgaver, vi beskæftiger os med nu og i den kommende tid, hvordan vi kan øge skolebestyrelsens synlighed over for forældre for Syvstjerneskolen og Lillestjernen bl.a. for at styrke samarbejdet og for at opnå en bedre dialog.

Et andet fokusområde er de budgetreduktioner, som alle skoler i Furesø Kommune bliver ramt af. Her arbejder vi bl.a. gennem medierne med at skabe opmærksomhed om besparelserne, samtidig med at vi påvirker politikerne i BSU (Børne- og Skoleudvalget). Vi har i denne forbindelse etableret et tæt samarbejde med skolebestyrelserne på de 6 andre kommuneskoler, og vi arbejder i fællesskab på at få tilført flere ressourcer til skoleområdet. Det er en proces – og det tager tid. Et tredje fokusområde er et brændende ønske om at fastholde det gode forældreengagement og skole/forældresamarbejde, som etableres i indskolingen, og som af naturlige årsager bliver mindre op igennem mellemtrin og udskoling. Vi vil finde ud af, hvad det kræver, og hvor vi kan sætte ind. 

 

Generelt ser vi Syvstjerneskolen og Lillestjernen som meget velfungerende, hvor børnene trives og bliver dygtige. Det bliver de, fordi både fagligheden, den personlige og den sociale udvikling og dannelse er i fokus. Skolebestyrelsen ser det som sin opgave at bygge videre på det gode fundament.